Weggemoffeld!

Ingrid Maan schreef een boek over de levensverhalen van de Duitse veteranen die zij interviewde. Aan de orde komen jeugdtijd, dienstoproep, inzet aan oost- en westfront, krijgsgevangenschap, terugkeer naar huis.

Hoe kijken zij als oude mannen terug op deze beladen tijd uit de Duitse geschiedenis? Wat heeft de oorlog met hun leven gedaan? Hoe gaan hun kinderen ermee om?Disclaimer
Deze website is neutraal en objectief, niet-politiek en niet bedoeld voor of geïnteresseerd in enige vorm van fascisme of welke neonazi organisatie dan ook.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze website (tekst en/of foto’s) mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, film- of video- opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website.